Цыдып Жамбалов "Ами наhыемнай абарагшад"

14 Октября 2020

Агын Буряадай тойрог дотор буряад хэлэнэй hарын хэмжээндэ Агын аймагай соёлой байшанай мэргэжэлтэд Цыдып Жамбаловай "Ами наhыемни абарагшад" гэhэн шулэг уншаба. Муноо хундэ хушэр уе сагта хатуу халдабарита убшэнэй эрэлхэгээр тэмсэжэ байhан эмшэдтээ хулуун баярые хургэнэбди! hайнта даа! Бэеэ гамнагты!


Источник: ММУК "Районный центр культуры и досуга"

К новостям »